Project Versterking Fokkerij Blaarkop

Het netwerkproject ‘Versterking Fokkerij Groninger Blaarkop’
In 2008 werd gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een netwerkproject op te zetten. Een projectaanvraag hiervoor werd ingediend in samenwerking van de Blaarkopstichting met Wageningen Universiteit/Centrum Genetische Bronnen. Van het ministerie van LNV werd goedkeuring ontvangen voor het project ‘Versterking Fokkerij Groninger Blaarkop’ met dien verstande dat het participeert in het project ‘Landschapskoe’ waarin meerdere netwerprojecten zoals Bio-KI participeren. De looptijd van het project is tot het eind van 2010.

EU

Europees Fonds voor Plattelandsontwikkeling: ‘Europa investeert in zijn platteland’

Het project wordt gefinancierd vanuit EU onder het motto ‘Europa investeert in zijn platteland’. De eerste aanzet tot het project werd gevormd door de uitkomsten van het Eurecaproject. Het Eurecaproject was een project in Europees verband waarbij van een aantal rassen/soorten is uitgezocht wat het belang van dit ras/deze soort is voor de biodiversiteit. Van de Nederlandse runderrassen werd de situatie van de Blaarkop, de MRIJ en het Brandrode rund onderzocht. Waarvan een uitgebreide brochure de resultaten vermeld (zie bij Rasinformatie en artikelen).

Het project Versterking Fokkerij Groninger Blaarkop richt zich op de kansen en beperkingen van de fokkerij en wat er nodig is om het ras te verbeteren. Daarvoor is er in augustus 2009 een uitgebreide enquete gehouden door de Blaarkopstichting in samenwerking met Wageningen Universiteit. De enquete is gehouden onder een groot aantal veehouders zowel met uitsluitend blaarkoprunderen (zowel melkveehouders als zoogkoeienhouders en hobbydierhouders) als ook onder veehouders met andere melkveerassen, die te kennen hebben gegeven interesse in de Blaarkop te hebben (voor kruisingsdoeleinden of voor raszuivere fokkerij).

De uitkomsten van de enquete gaven duidelijk aan dat er meer behoefte is aan raszuivere blaarkopstieren beschikbaar via KI. Verder is het belangrijk dat de deelname aan stamboekregistratie wordt gestimuleerd om daarmee de omvang van de populatie beter in beeld te krijgen en de mogelijkheden van bloedspreiding (voorkomen van toename van inteelt en verwantschap) te verbeteren. De uitkomsten van de enquete zijn in groepsbijeenkomsten met veehouders – leden van de regionale blaarkopverenigingen en op de Blaarkopstudiedag op 6 maart 2010 – besproken, waarbij men aangaf de uitkomsten te onderstrepen.

Eindverslag van het project (januari 2011): EindverslagNetwerkprj2010